Hemostatic and Tissue Regeneration Performance of Novel Electrospun Chitosan-Based Materials

Volodymyr Deineka, Oksana Sulaieva, Mykola Pernakov, Viktoriia Korniienko, Yevheniia Husak, Anna Yanovska, Aziza Yusupova, Yuliia Tkachenko, Oksana Kalinkevich, Alena Zlatska, and Maksym Pogorielov.

Published online 2021 May 21.

RT Advance by Linari NanoTech was used for this publication.

Back to blog